Aday Öğrenci

Sağlık Hizmetleri

Genel sağlık sigortalı öğrencilerimizin her türlü sağlık hizmeti İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılmaktadır.

GENEL SAĞLIK SİGORTALILIK HAKKI VE TEDAVİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçmiş olması nedeni ile ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm insanlar aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

Bu doğrultuda Üniversitemiz öğrencilerinin Genel Sağlık Sigortalılıkları hakkında aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler,

Bu statüde yer alan öğrencilerimiz çalışmaları karşılığında Genel Sağlık Sigortalılıklarını kazanmış olmalarından dolayı gerçekleştirmeleri gereken ekstra bir işlem gerekmemektedir. Sosyal güvenlik aktivasyonlarının yapılmamış olması durumunda bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurularak aktivasyon işlemi gerçekleştirilmelidir.

2) Her hangi bir işte çalışmayan; 
a) Aile fertleri tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler,
Öğrencilerimiz aile fertleri içerisinden (anne, baba, eş) sosyal güvencesini sağlayacak olan üyesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içerisinde tanımlanmış olması gerekir. Bu işlemler eğitim öğretim dönemleri itibari ile temin edilecek Öğrenci Belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne teslim etmek suretiyle güncellenmelidir.
b) Yaş sınırı olmaksızın ailelerine ait sosyal güvence bulunmayan veya 25 yaşını doldurmuş öğrenciler,
Aile fertleri içerisinde sosyal güvencesi olan ferdin bulunmaması veya öğrencimizin 25 yaşını doldurmuş olması durumunda öğrencilerimizin ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir.
Gelir tespiti sonucunda aile bireyleri başına asgari ücretin üçte birinden az gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz, giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Tespit sonucunda asgari ücretin üçte birinden daha fazla gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz aylık ödeyecekleri tutarlar belirtilerek (bu tutar gelir seviyesine göre değişkenlik göstermektedir) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Öğrencilerimizin başvurularını 01.01.2012 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.
Öğrencilerimiz ülkemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait iletişim bilgilerine www.sydgm.gov.tr/tr/vakif web sayfası aracılığı ile ulaşabilirler.

3) Yeşil Kart sahibi olan öğrenciler,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Yeşil Kart verilmiş olan öğrencilerimizin kartlarına ait vize tarihlerinin dolmasının ardından 1 ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

4) Uluslararası Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması

Bilindiği üzere, kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortası sayılmamakta ve sağlık giderleri üniversite bütçelerinden karşılanmaktaydı. Kendi imkanlarıyla öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ise genel sağlık sigortası yaptırmak zorunlu kılınmıştı. Ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ise mevzuat boşluğu nedeniyle genel sağlık sigortası imkanlarından faydalanamamaktaydı.

29 Mayıs 2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60.maddesinin 7. Fıkrasında değişiklik yapılmış ve Kanun geçici 50. madde eklenmiştir. Yeni düzenlemeyle talep etmeleri halinde ülkemizde farklı düzeylerde öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilerin burslu burssuz ayrımı yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı olabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Bu çerçevede, ülkemizdeki öğrenimlerine yeni başlayacak uluslararası öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, 5510 sayılı kanunun 82. Maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden (01.07.2013 ile 31.12.2103 tarihleri arasında aylık 40,86TL)genel sağlık sigortası primi ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabileceklerdir.

Bu maddenin yayım tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup halihazırda Türkiye’de eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerden, 29.05.2013 tarihinden itibaren altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapanların genel sağlık sigortalısı olmalarına imkan sağlanmıştır. Belirtilen Süreler içinde Başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince genel sağlık sigortasının sağladığı imkanlardan faydalanamayacaklardır.

Türkiye Burslusu öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin başkanlığımız tarafından tek elden yürütülmesine yönelik çalışmalar planlanmaktadır. Kendi hesabına öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin isekendileri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

5) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine çıkma izni alarak vatandaşlıktan çıkanlar ile çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerimiz,

Ülkemiz vatandaşlığından kendi istekleri ile ayrılan veya çifte vatandaşlığı bulunan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci statüsünde yükseköğrenim gören öğrencilerimiz Türk vatandaşlığı haklarının devam ediyor olması nedeni ile genelgenin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen yöntemler kullanılarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına dâhil olurlar.