Aday Öğrenci

Yabancı Dil Eğitimi

Sevgili Adaylarımız ve değerli öğrencilerimiz,

Yıl boyunca derslerinize düzenli olarak katılma ve yapacağınız günlük çalışma başarınız için  olmazsa olmazdır. İlk günden itibaren düzenli çalışmaya başlamamanız durumunda sonradan  çok zorlanabilirsiniz. Hatta geriye dönmeniz ve eksiklerinizi kapatmanız mümkün olmayabilir.  Bunu aklınızın bir köşesinde tutarak kendinize dikkatle takip edeceğiniz bir çalışma programı hazırlamanızı, derslerde öğrendiklerinizi düzenli olarak tekrarlamanızı ve ödevlerinizi  muhakkak yapmanızı tavsiye ederiz.

Eğitim Öğretim Mekânları

İstanbul Anadolu Yakası, Tuzla Orhanlı Kampüsümüzde öğrencilerimize yabancı dil eğitimi verilmektedir.

ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilerek kayıt hakkı kazanan, İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık ve Zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi alacak öğrenciler, kayıtlarını yaptırdıktan sonra belirlenen tarihte İngilizce Seviye Tespit ve İngilizce Yeterlik Sınavı’na girerler. İngilizce Seviye Tespit ve İngilizce Yeterlik Sınavlarından başarılı olan öğrenciler birinci sınıftan itibaren eğitimlerine  devam ederler. İngilizce Seviye Tespit ve İngilizce Yeterlik Sınavlarında yeterli puanı alamayan öğrencilerimiz bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık eğitimi görmektedir.

Seviye Tespit Sınavı

Öğrencilerin dilbilgisini, kelime bilgisini ve okuduğunu anlama becerisini ölçmeyi amaçlar ve çoktan seçmeli bir sınavdır.

İngilizce Yeterlik Sınavı

Öğrencilerin okuma-anlama, dinleme, anlama, not alma, yazılı ve/veya sözlü ifade bakımlarından dil becerilerini ve yetkinliklerini ölçmeyi amaçlar.

Eğitim Süresi ve Devam Zorunluluğu

Hazırlık Okulu'nda eğitim süresi bir yıldır. Öğrenciler, her dönem derslerin %85’ine devam etmekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu'nca kabul edilen bir mazereti olmaksızın devamsızlığı bir dönemdeki toplam ders saatinin %15'ini aşan öğrenciler derslere devam etme haklarını kaybederler.

Başarı; Güz, Yarıyıl ve Bahar dönemlerinde verilen Yeterlik Sınavları ile belirlenir. Bir yıllık  eğitim sonunda Yeterlik sınavlarında başarısız olmuş öğrenciler açılması durumunda Yaz  Okulu'na katılabilirler. Öğrenciler yaz Programı'na devam ederler veya doğrudan Güz Yeterlik   Sınavına girebilirler.

Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda "yok" gösterilir. Derse giren  akademik personelin öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Öğrenciler herhangi bir nedenle  ders saat ve gününün değiştirilmesi ya da normal ders saatleri dışında telafi dersi yapılması  durumunda bu gün ve saatlere uymak zorundadır.

Heyet raporu ile belgelendirilen sağlık sorunlarından ötürü devamsızlık yapan öğrencilerimiz  raporlarını YDYO Öğrenci İşleri Ofisi'ne teslim ederler. Raporun bitim tarihinden sonra teslim  edilmemesi ve bu zaman zarfında öğrencinin devamsızlık sınırını aşması durumunda sınıf  listelerinden ismi silineceği için raporların rapor tarihi bittikten sonra en geç iki ders günü  içinde teslim edilmesi gerekir.

Raporlarının kabulü Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Kurul raporu uygun bulduğu takdirde  raporun süresi öğrencinin devamsızlık sınırından düşülür. Raporlu olan öğrenciler o tarihler  içinde derslere ve sınavlara giremezler.

Rektörlük tarafından onaylanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi kültürel ve sportif etkinlikleri öğrencinin devamsızlığından düşülür. Bunun için Öğrenci kulüplerinin organize ettiği  aktivitelerin yapılacağı tarihten önce veya bitiminden sonra iki gün içinde Üniversite Öğrenci  İşleri Daire Başkanlığının onayladığı bir resmi yazının YDYO sekreterliğine iletilmesi gerekir.  Bir dönem içinde bir öğrenci ancak bir sınav için telafi sınavına girebilir. Bir öğrencinin önceki  bir sınavında raporlu olması ve ikinci bir sınavına da girememesi durumunda bu sınav notu  sıfır olarak geçer.

Düzeylere göre dersler

Öğrencilerin İngilizce öğrenimine hangi düzeyde başlayacakları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen bir seviye sınavı ile belirlenir. Seviye sınavı sonucu öğrenciler Başlangıç, Orta Öncesi, Orta, veya İleri düzey programlarına yerleştirilirler. Bir öğretim yılı iki dönemden  oluşur. Her dönem iki periyottan oluşur.

 Sınıf Değiştirme

Öğrenciler her periyot sonunda yapılan vize sınavlarından sonra İdare tarafından belirlenen  bazı kriterlere ve aldıkları notlara göre yeni sınıflarına yerleştirilirler. Bu değişikliğin  yapılmasında amaç öğrencinin daha başarılı olacağı bir sınıfa alınmasını sağlamaktır. Öğrenci  bu değişiklik ile derslerine yeni sınıfında devam etmek zorundadır.

Not Sistemi

Ders yılı boyunca öğrencilere "Quiz" ve "Vize" sınavları verilir. "Quiz" sınavlarının yapıldığı  günlerde sınav dışındaki ders saatlerinde dersler devam eder. Ayrıca her dönem 2 tane "Vize"  sınavı verilir. Bunlar uzun sınavlar olduğu için sınav günü başka ders yapılmaz. Sınav  içerikleri, saatleri ve yerleri hakkındaki bilgiler sınav tarihi yaklaşınca öğretmenler tarafından öğrencilere bildirilir. Ayrıca internet sitesinde de sınavla ilgili duyuru yapılır.  "Quiz" ve "Vize" sınavlarının notlarının ortalaması öğrencinin İngilizce Yeterlik Sınavı'na girip  giremeyeceğini belirler.

Bunun dışında Yazma (writing) derslerinden yazma hocası kontrolünde yazılan metinler  dersin hocası tarafından puanlanarak nota dönüştürülür.  Son olarak ise, sınıf danışman hocası tarafından verilen periyodik proje bazlı ödevler ve  okunması istenen hikaye kitapları notlandırılarak öğrencinin başarı ortalamasına dahil edilir.

Değerlendirme ve Başarı

Haziran Yeterlik Sınavı'na YDYO tarafından giriş koşulu olarak belirlenmiş olan not  ortalamasına sahip olan derslere devam hakkını kaybetmemiş tüm Hazırlık öğrencileri  girebilirler. Tüm düzey öğrencilerinin Haziran ayında yapılacak olan FİNAL sınavına  girebilmeleri için yıllık ortalamaları 60 olmalıdır. Final sınavına girme hakkı kazanan  öğrencilerin bu sınavdan ve hazırlık eğitiminden başarılı olabilmeleri için 70 puan almaları  gerekmekir. Devam hakkını yitiren ya da ortalaması yeterli olmayan öğrenciler YDYO  yönetiminin belirleyeceği tarihten itibaren yapılacak olan muafiyet sınavlarına girebilirler.

BAŞARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Madde 1. Sene İçi Değerlendirme Ögeleri:

A. Sınavlar

Her yarıyılda iki adet Ara Sınav (Vize) ve iki adet Kısa Sınav (Quiz) yapılır. Bu sınavlarda öğrencilerin dilbilgisi, kelime bilgisi ve diğer dil becerileri (okuma-yazma-dinleme ve  konuşma) aşağıdaki soru tipleri ile ölçülür:

  • Seçmeli (çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru/yanlış)
  • Üretime dayalı (boşluk doldurma, cümle tamamlama, cümlede anlam bütünlüğünü bozan kelime ya da dilbilgisi yapısını bulma ve düzeltme, kısa cevap, yazılı kompozisyon)

B. Yazma Dosyası (Writing Portfolio)

Yazma (Writing) dersi temel alınarak öğrencilerin ünitelerle paralel şekilde ilk, ikinci ve  son taslak şeklinde hazırladıkları ve Common European Framework çalışmasında da yer alan  ödevlerdir. Öğrenciler, ders hocası kontrolünde verilen ödevleri, verilen süre içerisinde teslim  etmek ve okutmanın geri bildirimi doğrultusunda ödevini daha iyi haline getirip son halini  teslim etmekle sorumludur.

C. Çalışma Dosyası (Main Course Portfolio)

Main Course dersleri temel alınarak proje ödevlerinde öğrencilerden verilen ödevleri  zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirmesi beklenir. Bu ödevler, sınıf danışmanları  tarafından açıklandıktan sonra yapılması için belirli bir süre tanınır. Bu ödevler sunum yapma,  video çekme, makale hazırlama, afiş vb. hazırlama şeklinde olabilir. 1. Ve 2. Periyotlarda  toplam 4 tane; 3. Ve 4. Periyotta ise toplam 2 tane ödev verilir. Ayrıca, proje ödevleri kapsamında her öğrenciden sınıf danışman hocaları tarafından  belirlenen seviyelerde İngilizce hikaye kitabı (reader) okuması beklenir. Tüm öğrenciler her  periyotta belirlenen sayıda hikaye kitabı okumalıdır. Hikâye kitapları okunduktan sonra sınıf  danışman hocasına rapor formu doldurularak teslim edilmelidir. Bu raporlar ve yapılan  ödevler “Main Course Portfolio” notu olarak verilecektir.

Derse Giren Öğretim Elemanının Gelmemesi

Dersi veren öğretim elemanı dersin ilk 15 dakikası içinde sınıfa gelmemişse, öğrenciler  durumu İdare'ye haber vermekle yükümlüdürler. Bu durumda öğrenciler İdare tarafından  bilgilendirilir ya da bir başka öğretim elemanı derse girebilir. Bu öğretim elemanı yoklama  aldığı sırada sınıfta olmayan öğrenciler yok yazılır.

İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN

DİKKATİNE

Eğitim dili Türkçe olan bölümlere yerleşen ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenciler hazırlık eğitimi sonunda bölümlerine geçebilmeleri için  devam şartını yerine getirmekle yükümlüdürler. Devam şartını yerine getirmeyen ilgili bölüm  öğrencileri takip eden senede bölümlerine geçemezler. Bu bölümlerin öğrencileri devam  şartını yerine getirdikleri takdirde hazırlık eğitiminden başarısız olsalar da bölümlerine  geçebilirler. Ancak bölümlerinde İngilizce verilecek olan seçmeli alan derslerini alamazlar ve  başarılı olan öğrencilere verilen dil pasaportu ve sertifika bu öğrencilere verilmez. Ayrıntılı  bilgi için lisans hazırlık yönergesine bakınız.

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN

DİKKATİNE

Eğitim dili İngilizce olan bölümlere yerleşen ve zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenciler hazırlık eğitimleri sonunda bölümlerine geçebilmeleri için  devam şartını yerine getirmeleri ve hazırlık eğitiminden başarılı olmaları zorunludur. Herhangi  bir sebeple hazırlık eğitiminden başarısız olan ilgili bölümlerin öğrencileri takip eden sene  bölümlerine geçemezler. Bu öğrenciler yeterlik sınavlarına girmek ve gerekli puanı almak  suretiyle bölümlerine devam edebilirler. Ayrıntılı bilgi için lisans hazırlık yönergesine bakınız.


Yabancı Diller Yüksek Okulu Sayfasına Gitmek İçin Tıklayın...